Informare privind prelucrarea datelor personale

În această secțiune vă informăm despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și despre drepturile dumneavoastră conform Regulamentului (UE) 679/2016 – Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR), a Legii 190/2018 de punere în aplicare a prevederilor GDPR și a oricăror alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor revine Porsche Mobility SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

În vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare definite mai jos, prelucrăm atât datele cu caracter personal furnizate direct de către client în momentul transmiterii solicitării acestuia în vederea încheierii contractului de închiriere, cât și alte date personale, care ne-au fost furnizate în mod voluntar de către client sau pe care le deținem deja în cadrul unei relații de afaceri existente. Prelucrăm, de asemenea, date obținute de la terți (cum ar fi, de exemplu, autorități publice sau servicii de punere la dispoziție a unor informații specializate), precum și date pe care le generăm singuri pe baza prelucrării acestora.
Aceste date pot fi încadrate de principiu în următoarele categorii:
 • Date de identificare: nume, prenume, CNP, seria și numărul actului de identitate, data și locul nașterii, cetățenia, naționalitate, numărul permisului de conducere, categoria și data eliberării, vechimea deținerii permisului de conducere etc.
 • Date de contact: adresa de domiciliu/de corespondență, adresa de e-mail, număr de telefon fix, număr de telefon mobil etc.
 • Date contractuale aferente produselor și serviciilor
 • Date bancare: număr de cont (IBAN, număr de card)
 • Date de utilizare a autovehiculului: coordonatele GPS ale autovehiculului închiriat.
În anumite situații, în vederea îndeplinirii scopurilor de prelucrare rezultate dintr-o solicitare a clientului, pe lângă datele sale personale, datele personale pe care le prelucrăm pot aparține și următoarelor categorii de persoane vizate: mandatari și/ sau reprezentanți legali sau convenționali ai clientului, persoane de contact ale clientului, împuterniciți sau utilizatori ai clientului, plătitori pentru serviciile utilizate de clienți. Datele personale ale acestora sunt preluate din documentația de initiere și/ sau executare a relației contractuale cu clientul, Porsche Mobility neavând posibilitatea practică de a asigura o informare directă a acestor persoane privind prelucrarea datelor lor personale. În acest caz, deși Porsche Mobility nu va putea informa aceste persoane, datele cu caracter personal vor fi păstrate confidențiale sub temeiul secretului profesional și rămâne în responsabilitatea clientului de a informa respectivele persoane vizate cu privire la furnizarea datelor acestora către Porsche Mobility și scopurile prelucrării datelor lor personale, în relația cu el.
Vă rugăm să nu ne puneți la dispoziție în cadrul documentelor transmise categorii de date cu caracter special, cum ar fi, de exemplu, date cu privire la apartenență sindicală, date privind opiniile dumneavoastră politice sau convingerile religioase, date cu privire la starea de sănătate etc.

De ce prelucrăm datele dumneavoastră și ce temeiuri juridice avem?

Pentru executarea unui contract sau pentru realizarea demersurilor precontractuale
Cum ar fi, de exemplu: furnizarea de produse de mobilitate, încheierea, executarea, modificarea și încetarea unui contract de închiriere auto.
Datele GPS sunt prelucrate în scopul:
 • monitorizării rulajelor mașinilor din flotă,
 • analizării devierilor față de rulajele agreate contractual,
 • verificării periodice a vehiculelor,
 • monitorizării utilizarii vehiculelor conform contractului.
În aceste cazuri, prelucrarea are temei legal executarea contractului la care dumneavoastră sunteți parte și /sau demersurile necesare în vederea încheierii contractului respectiv, la cererea dumneavoastră.

Pentru îndeplinirea obligațiilor legale
Avem obligația legală de a prelucra și stoca datele dumneavoastră conform cerințelor de cunoaștere a clientelei prin aplicarea tuturor măsurilor de identificare și verificare a identității clientului, precum și a calității clientului de beneficiar real și/sau de persoană expusă public. Avem, de asemenea, obligația legală de păstrare a documentației specifice de cunoaștere a clientelei conform legislației privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. De asemenea, aceste obligații legale presupun luarea unor măsuri de verificare și actualizare a datelor de identificare la intervale regulate, când vom solicita confirmarea datelor dvs. de identificare și verificarea documentelor de identificare.
În acest sens, efectuăm inclusiv o prelucrare automată a anumitor Date Personale, prin crearea unui profil de risc în acest sens. Scorul obținut ca urmare a activității de profilare este unul din elementele avute în considerare în fundamentarea deciziei de intrare în relație contractuală cu dumneavoastră și a stabilirii categoriei de măsuri de cunoașterea clientelei aplicabile, fără a fi însă un criteriu exclusiv de respingere a solicitării dumneavoastră. În acest scop, vom folosi atât informații obținute direct de la dumneavoastră, cât și informații obținute independent din surse terțe (cum ar fi, de exemplu, autorități publice sau servicii de punere la dispoziție a unor informații specializate). Temeiul juridic al acestor operațiuni de prelucrare este interesul nostru legitim, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale de aplicare a măsurilor de cunoaștere a clientelei și prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, precum și în vederea protejării reputației și a păstrării încrederii tuturor participanților implicați în serviciile oferite de Companie.
În același timp, tot pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale de documentare și păstrare, datele dumneavoastră sunt prelucrate și: în scopuri de gestiune financiar-contabilă, conform legislației fiscale; în scopuri de audit intern, audit extern sau audit financiar; în scopuri de raportare către instituțiile și autoritățile statului, conform legislației speciale aplicabile, inclusiv pentru îndeplinirea activităților aferente controalelor autorităților (ex. ANAF, ANPC, ANSPDCP, etc.) conform reglementărilor în vigoare și/ sau răspuns la solicitările venite din partea autorităților, în scopuri de asigurare a continuității afacerii, a măsurilor de securitate a datelor în sisteme (inclusiv stocare bazelor de date și a bazelor de back-up) precum și pentru păstrarea, depozitarea și arhivarea documentelor, precum și a securității fizice în incintele noastre, prin camerele video amplasate în sediul nostru pentru a asigura monitorizarea, securitatea și paza persoanelor, spațiilor și bunurilor conform cerințelor Legii 333/2003.

Pentru evaluarea bonității dumneavoastră
Pentru analiza solicitării dumneavoastră, necesară în vederea acordării accesului la produsele și/ sau serviciile solicitate, vă prelucrăm datele personale inclusiv prin activități de creare de profiluri. În acest sens, efectuăm o prelucrare automată a anumitor date personale ale dumneavoastră, prin crearea unui profil de risc, necesar, după caz, în scopul evaluării capacității financiare și a comportamentului de plată. Scorul obținut ca urmare a activității de creare de profiluri este unul dintre elementele luate în considerare în fundamentarea deciziei noastre de acordare a serviciilor, fără a constitui însă un criteriu exclusiv de respingere a cererii dumneavoastră.
În acest caz, prelucrarea are la bază interesul nostru legitim de a minimiza riscul de credit prin acceptarea unor clienți solvabili.

În scopuri de raportare către grupul din care facem parte ("Grupul")
În baza interesului nostru legitim de a respecta cerințele de raportare impuse de Grup, prelucrăm datele dumneavoastră pentru întocmirea și furnizarea de rapoarte către Grupul din care facem parte, în România și în Austria, în scopuri administrative, de consolidare a raportărilor contabile, de gestionare a expunerilor și de monitorizare a riscurilor la nivel de Grup.

În vederea îndeplinirii intereselor noastre legitime
Dacă este necesar, prelucrăm datele dumneavoastră personale în vederea colectării debitelor și recuperării creanțelor, precum și în vederea exercitării sau apărării oricăror drepturi și interese legale ale Porsche Mobility. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este interesul nostru legitim de a ne valorifica drepturile pe care le avem rezultate din relațiile contractuale cu clienții noștri.
Dacă este necesar, prelucrăm informațiile privind coordonatele GPS ale autovehiculelor pe care le închiriați de la noi pentru recuperarea acestora în cadrul exercitării sau apărării drepturilor și intereselor legale ale Porsche Mobility cu privire la activele sale. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este interesul nostru legitim de a ne valorifica drepturile pe care le avem rezultate din relațiile contractuale cu clienții noștri.
De asemenea, prelucrăm datele dumneavoastră personale și pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor furnizate și pentru adaptarea continuă a acestora la nevoile clientelei sau la cerințele de reglementare, prin optimizarea fluxurilor și a reglementărilor interne, analiza statistică și segmentarea clienților, proiectarea, dezvoltarea, testarea și utilizarea sistemelor IT. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este interesul nostru legitim în contextul desfășurării obiectului de activitate.

În scopuri de marketing
Dacă doriți să participați la programele noastre de loializare pentru clienții activi, la diverse concursuri și tombole, la studii de satisfacție privind serviciile contractate, să primiți pe e-mail buletine informative (de tip newsletter) sau diverse materiale promoționale prin poștă, avem nevoie de consimțământul dumneavoastră expres pentru a vă putea prelucra datele cu acest scop.
În cazul în care ni l-ați acordat, sunteți îndreptățit să vă retrageți acest consimțământ oricând, pentru una sau pentru toate operațiunile de prelucrare prezentate mai sus, fără a indica vreun motiv, printr-o cerere scrisă, astfel: (i) prin e-mail la adresa: <This e-mail address is protected against spam bots, you have to activate JavaScript in your browser to see it.> sau (ii) prin poștă/curier la următoarea adresă: Bulevardul Pipera nr. 2, clădirea Porsche, cod poștal 077190, Voluntari, sau (iii) direct prin depunere la sediul Porsche Mobility, la recepție, la adresa Bulevardul Pipera nr. 2, clădirea Porsche, cod poștal 077190, Voluntari.
În anumite cazuri concrete, cu stricta respectare a drepturilor și libertăților persoanelor, și doar în situația în care nu v-ați opus în mod expres unei prelucrări cu acest scop, vă putem transmite comunicări comerciale și în temeiul interesului nostru legitim de a promova produse și servicii similare celor pe care le dețineți deja la noi sau pentru evaluarea calității serviciilor oferite de terții împuterniciți ce acționează în relația cu dumneavoastră, în numele și pe seama noastră.
De asemenea, în cazul furnizării serviicilor la distanță, înregistrăm comunicările prin canale digitale (ex. formulare web, email, cont Sharetoo) și apelurile și convorbirile telefonice realizate prin intermediul Call Center-ului Companiei, în scopul eficientizării și îmbunătățirii serviciilor acordate, precum și al executării în condiții optime a contractelor, respectiv al realizării tranzacțiilor telefonice și online. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este consimțământul dumneavoastră.

Căror destinatari sau categorii de destinatari transmitem datele dumneavoastră?

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare enumerate, datele dumneavoastră sunt transmise următorilor destinatari:
 • către partenerul Porsche Mobility (e.g. angajatorul Utilizatorului, terțul plătitor, deținătorul parcării sharetoo, etc) în vederea decontării contravalorii chiriilor aferente folosinței în scop de business.
 • către furnizorii noștri de servicii (e.g. furnizori IT și de infrastructură, de tehnologie car sharing, curieri, furnizori de asistență rutieră, asistență juridică, scanare, arhivare și facturare, servicii de call center și marketing sau publicitate), care acționează în calitate de operatori sau de persoane împuternicite de operator, strict în baza instrucțiunilor documentate primite de la noi.
Dacă este cazul, datele dumneavoastră pot fi transmise și către următorii destinatari/ categorii de destinatari, pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale, pentru realizarea intereselor legitime privind recuperarea creanțelor sau exercitarea și apărarea drepturilor și intereselor noastre, sau dacă avem consimțământul dumneavoastră, după cum urmează:
 • Terțe părți - operatori asociați (ex. agenții de colectare debite / recuperare a creanțelor, avocați, evaluatori autorizați, consultanți, notari publici, executori judecătorești, etc) și autorități (cum ar fi poliție, parchet, instanțele judecătorești etc.) - De ce: În caz de nevoie, în vederea exercitării și apărării oricăror drepturi și interese legale ale companiilor Porsche Finance Group (Porsche Mobility SRL, Porsche Leasing Romania IFN SA, Porsche Broker de Asigurare SRL, Porsche Versicherungs AG Salzburg Sucursala Romania).
 • Către: Furnizorii de servicii implicați în procesul de actualizare a datelor de identificare.
 • Alte terțe părți - instituții și autorități publice și private din România (ex. Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, etc.) și din străinătate (ex. Comisia Europeană, autorități fiscale) - De ce: În vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale companiilor Porsche Finance Group.
 • Grup, în România și Austria - De ce: Obligații de raportare și audit intern.
 • Entitățile din Porsche Finance Group România - De ce: (1) Pentru partajarea unei baze de date comune de clienți, având ca efect eficientizarea proceselor operaționale și îmbunătățirea experienței pentru clienți prin soluționarea mai rapidă, unitară a solicitărilor, în baza interesului legitim al acestora. Fiecare entitate va accesa și prelucra datele respective doar în baza unei relații contractuale directe cu dumneavoastră și doar pentru scopurile proprii de prelucrare; (2) În vederea contactării pentru scopuri de marketing similare, în baza consimțământului dumneavoastră, în situația în care acest consimțământ este acordat.
 • Toate transferurile de date menționate mai sus se realizează cu respectarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în special principiul minimizării datelor personale - transmitem către terțele părți doar datele personale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor menționate.
 • În general, în cadrul activităților de prelucrare detaliate mai sus, Datele personale sunt transferate către entități din Uniunea Europeană. Totuși, în situația în care activitatea de prelucrare necesită transferul datelor către un terț sau organizație internațională din afara UE, aplicăm garanții adecvate conform cerințelor art. 44-49 din GDPR.
Pe ce perioadă stocăm datele dumneavoastră?

Păstrăm datele dumneavoastră, incusiv informațiile privind coordonatele GPS, doar pe durata și în măsura în care este necesar pentru realizarea scopurilor menționate mai sus sau dacă există o obligație legală în acest sens. Pentru prelucrările de date care necesită consimțământul dumneavoastră, datele vor fi prelucrate și păstrate până la data retragerii consimțământului.
În cazul în care ați depus o solicitare pentru încheierea unui contract de închiriere, dar din diverse motive contractul solicitat nu s-a încheiat, datele dumneavoastră vor fi șterse din bazele noastre de date după o perioadă de 30 de zile de la data înregistrării rezoluției finale privind cererea respectivă.
Dacă am încheiat un contract cu dumneavoastră, atunci vom respecta obligațiile legale de păstrare a datelor și documentației relevante, după cum urmează:
i. pentru îndeplinirea obligațiilor legale de documentare și de păstrare conform legislației pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, vom păstra datele pentru o perioadă de 5 (cinci) ani de la încetarea relațiilor contractuale cu dumneaoastră.
ii. datele personale ale clienților noștri care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhivele Porsche Mobility timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii Contabilității.
iii. în cadrul apărării și exercitării drepturilor și intereselor noastre legale, datele dumneavoastră necesare realizării acestui scop vor fi păstrate conform termenelor generale de prescripție. După expirarea termenelor de mai sus, datele personale se șterg și/sau se distrug definitiv din evidențele/bazele de date ale Porsche Mobility.

Drepturile dumneavoastră

Aveți următoarele drepturi în legătură cu protecția datelor dumneavoastră:
 • Dreptul la informare: dreptul dumneavoastră de a primi informații privind operațiunile de prelucrare efectuate de către noi asupra datelor dumneavoastră. Respectarea acestui drept se realizează prin prezenta informare;
 • Dreptul de acces: dreptul dumneavoastră de a obține din partea noastră o confirmare dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la furnizarea de informații specifice privind prelucrarea lor;
 • Dreptul la rectificare: dreptul dumneavoastră de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care vă privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
 • Dreptul la ștergerea datelor: dreptul dumneavoastră de a obține, fără întârzieri nejustificate, ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, în măsura în care sunt îndeplinite următoarele condiții prevăzute de GDPR: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către noi; (ii) vă retrageți consimțământul acordat pentru prelucrările de date bazate pe consimțământ; (iii) vă opuneți prelucrărilor de date personale efectuate de noi. Vă puteți opune doar prelucrărilor care au ca temei legal realizarea intereselor noastre legitime, pentru care noi nu avem interese și motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal de către noi; (v) datele dumneavoastră trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine;
 • Dreptul la restricționarea prelucrărilor: dreptul dumneavoastră de a obține restricționarea prelucrărilor ulterioare în oricare din următoarele situații prevăzute de GDPR: (i) contestați exactitatea datelor pe care noi le prelucrăm. Prelucrarea va fi restricționată pentru o perioadă care ne va permite să verificăm exactitatea datelor contestate; (ii) Prelucrarea datelor de către noi este ilegală, iar dumneavoastră nu doriți ștergerea datelor, ci doar solicitați restricționarea utilizării lor de către noi; (iii) noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (iv) vă opuneți prelucrării. În această situație, prelucrarea va fi restricționată pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră. În cazul în care ați obținut restricționarea prelucrării, veți fi informat ulterior de către noi înainte de ridicarea restricției de prelucrare.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul dumneavoastră de a primi de la noi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat direct, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și de a transmite aceste date altui operator, când mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteți exercita acest drept doar atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau când prelucrarea se efectuează prin mijloace automate.
 • Dreptul la opoziție: dreptul dumneavoastră de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate de noi având ca temei juridic realizarea intereselor noastre legitime. Dacă vă veți opune unor astfel de prelucrări, noi nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care vom putea demonstra că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automată care utilizează datele personale pentru a evaluă anumite aspecte personale ale dumneavoastră, cum ar fi comportamentul de plată, situația financiară, comportamentul în trafic etc.), care produce efecte juridice care vă privesc sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
Pentru a da curs solicitărilor de mai sus, vom putea cere informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea dumneavoastră. După identificarea dumneavoastră, vă vom furniza un răspuns la solicitarea transmisă în vederea exercitării drepturilor de mai sus, în termen de cel mult o lună de la data primirii cererii.
Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteți trimite o cerere scrisă (i) prin e-mail la adresa: <This e-mail address is protected against spam bots, you have to activate JavaScript in your browser to see it.>, sau (ii) prin poștă/curier la următoarea adresă: Bulevardul Pipera nr. 2, clădirea Porsche, cod poștal 077190, Voluntari, sau (iii) direct prin depunere la sediul Porsche Mobility SRL, la recepție, la adresa Bulevardul Pipera nr. 2, clădirea Porsche, cod poștal 077190, Voluntari.
De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa Bld. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, telefon: +40318059211, e-mail: <This e-mail address is protected against spam bots, you have to activate JavaScript in your browser to see it.>.
Nu în ultimul rând, pentru orice întrebări privind informațiile cuprinse în prezenta Informare, vă puteți adresa Responsabilului cu Protecția Datelor desemnat de noi, la adresa de e-mail: <This e-mail address is protected against spam bots, you have to activate JavaScript in your browser to see it.>.

Protecția datelor pe pagina noastră web

Protejarea intereselor dumneavoastră private în timpul utilizării paginii noastre web reprezintă pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, vă informăm, în continuare, în detaliu, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul acestui mijloc de interacțiune. Responsabilă pentru protecția datelor cu privire la această pagină web este compania Porsche Mobility SRL.
Atunci când prelucrăm date cu caracter personal, respectăm cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Ne rezervăm dreptul de a utiliza date personale și date anonimizate, care fac obiectul drepturilor persoanelor vizate, în limitele premise de legislația în vigoare, după cum este detaliat mai jos.
Prezenta informare privind protecția datelor se aplică doar pentru pagina web www.sharetoo.ro, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați politicile și informările privind protecția datelor aferente paginilor web controlate sau operate de către terți, deoarece acestea nu se află sub controlul nostru și nu ne asumăm răspunderea pentru conținutul și pentru măsurile lor privind protecția datelor.

Securitatea datelor
Pentru protecția datelor dumneavoastră pe pagina noastră web, am luat măsuri tehnice și organizatorice pentru a le proteja în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat. Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii actuale.
În caz de încălcare a securității datelor dumneavoastră, vă vom notifica imediat, preferabil în termen de 72 de ore, în cazul în care încălcarea de securitate se dovedește a expune drepturile și libertățile dumneavoastră la un nivel ridicat de risc.
În situația în care dețineți o parolă care să vă permită accesul în aplicațiile noastre, sunteți responsabil pentru păstrarea securității și confidențialității acestei parole. Utilizarea de către minori - A se avea în vedere faptul că toate instrumentele de procesare date pot fi utilizate exclusiv de către persoane cu vârstă de peste 18 ani.
Utilizarea sistemelor și instrumentelor de procesare date personale de către utilizatori sub această vârstă este interzisă fără consimțământul părintelui sau tutorelui legal. În cazul în care astfel de procesări de date au loc, vom opri accesul și procesarea lor imediat ce luăm la cunoștință de o astfel de situație.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele furnizate de dumneavoastră
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular cu date personale prin intermediul paginii noastre web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de dumneavoastră în formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare sau în scopul procesării unei solicitări de contact, pentru încheierea și executarea unui contract, respectiv pentru efectuarea demersurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastră.
În cazul în care, la utilizarea unui serviciu oferit, vi se solicită introducerea datelor dumneavoastră personale, este exclusă corelarea datelor dumneavoastră personale cu datele din protocolul de accesări, prin intermediul adresei IP (colectată oricum în formă anonimizată), în scopul realizării unui profil de utilizator cu date personale.
Datele colectate de noi
Dacă vizitați pagina noastră web, datele sunt înregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web, consultați Politica de Cookie.

Parteneri

Porsche Mobility SRL nu efectuează toate prelucrările datelor cu caracter personal prin această pagină web în regim propriu, ci beneficiază de sprijin de la parteneri specializați, care acționează pe baza comenzilor primite de la noi.
Partenerii noștri sunt atent selectați și asigură, prin măsuri tehnice și organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor și asigurarea respectării drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu caracter personal la care au acces în baza împuternicirilor primite de la noi pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților.

În ce cazuri vă putem colecta datele prin pagina noastră web?

Solicitare generală Contact
Indiferent că sunteți sau nu clientul nostru, ne puteți adresa o solicitare prin pagina noastră web, prin introducerea datelor dumneavoastră de contact în formularul Solicită detalii. Vom prelucra datele dumneavoastră în scopul soluționării solicitării dumneavoastră și pentru a vă contacta în acest sens.
Scop: executarea contractului sau efectuarea demersurilor în vederea încheierii unui contract, în baza solicitării dumneavoastră.
Consimțământ pentru procesare pe pagina web: este necesar.
Perioadă de stocare pe pagina web: 4 săptămâni.
Vă rugăm să nu ne puneți la dispoziție, în cadrul documentelor transmise sau încărcate, categorii de date cu caracter special, cum ar fi, de exemplu, date cu privire la apartenență sindicală sau date cu privire la starea de sănătate.

Solicitare car sharing

Indiferent ca sunteti sau nu clientul nostru, ne puteti adresa o solicitare prin pagina noastra web, prin introducerea datelor dumneavoastra de contact in formularul Solicita detalii aflat in pagina Pachete car sharing. Vom prelucra datele dumneavoastra in scopul solutionarii solicitarii dumneavoastra si pentru a va contacta in acest sens.
Scop: executarea contractului sau efectuarea demersurilor in vederea incheierii unui contract, in baza solicitarii dumneavoastra.
Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar.
Perioadă de stocare pe pagina web: 4 săptămâni.
Va rugam sa nu ne puneti la dispozitie, in cadrul documentelor transmise sau incarcate, categorii de date cu caracter special, cum ar fi, de exemplu, date cu privire la apartenenta sindicala sau date cu privire la starea de sanatate.

Rezervă mașină de înlocuire

Indiferent că sunteți sau nu clientul nostru, ne puteți adresa o solicitare de rezervare a unei mașini de înlocurie prin pagina noastră web, prin introducerea datelor dumneavoastră de contact în Formularul de rezervare. Vom prelucra datele dumneavoastră în scopul soluționării solicitării dumneavoastră și pentru a vă contacta în acest sens.
Scop: executarea contractului sau efectuarea demersurilor în vederea încheierii unui contract, în baza solicitării dumneavoastră.
Consimțământ pentru procesare pe pagina web: este necesar.
Perioadă de stocare pe pagina web: 4 săptămâni.
Vă rugăm să nu ne puneți la dispoziție, în cadrul documentelor transmise sau încărcate, categorii de date cu caracter special, cum ar fi, de exemplu, date cu privire la apartenența sindicală sau date cu privire la starea de sănătate.

Ca parte a prelucrărilor de date personale descrise anterior, sunt utilizate instrumente Google despre care vă oferim în continuare informații, în sensul articolelor 12 (1) și 13 (1) litera (f) din GDPR. 

Hărți Google
Posibilitatea planificării unei rute către locația comunicată a unui vehicul disponibil pe website se realizează cu ajutorul instrumentului Google Maps. Pentru această prelucrare a datelor personale, ele sunt transmise către Google Ireland (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda). Dacă nu doriți ca datele personale să fie transmise furnizorului de servicii IT Google, puteți să contactați direct Porsche Mobility sau Dealerul sau să utilizați formularul nostru de contact. Atunci când utilizați Google Maps, sunt prelucrate următoarele date personale: adresa IP, cookie-urile Google deja instalate, interacțiunile anterioare cu browserul, numărul de mișcări ale mouse-ului și apăsări ale tastelor și timpul petrecut pe site-urile web.
Nu poate fi exclus ca Google Ireland (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda) să prelucreze date suplimentare ca parte a procesului, să creeze o referință personală și să o trimită către Google Inc. (locație: SUA).
Puteți găsi mai multe informații despre Google Maps în politica de confidențialitate Google: https://www.google.com/policies/privacy/.


Cât timp stocăm datele dumneavoastră pe pagina noastră web?

Datele sunt colectate pe serverele noastre din Viena si pastrate pentru o perioada de 4 saptamani. Dupa aceasta perioada, acestea sunt sterse.


Drepturile dumneavoastră privind protecția datelor personale

În calitate de persoană vizată conform prevederilor GDPR, drepturile privind protecția datelor personale descrise la secțiunea Drepturile dumneavoastră de mai sus se aplică integral, inclusiv pentru datele personale colectate și procesate prin intermediul paginilor web.

Operatorul de date și Responsabilul cu Protecția Datelor

Porsche Mobility SRL,
Bulevardul Pipera nr. 2, clădirea "Porsche"
077190, Voluntari, Ilfov
<This e-mail address is protected against spam bots, you have to activate JavaScript in your browser to see it.> 

Versiune 07/ Aprilie 2024