Informare privind prelucrarea datelor personale

In aceasta sectiune va informam despre prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal si despre drepturile dumneavoastra conform Regulamentului (UE) 679/2016 – Regulamentul General privind Protectia Datelor (GDPR), a Legii 190/2018 de punere in aplicare a prevederilor GDPR si a oricaror alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Nationala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor revine Porsche Mobility SRL, in calitate de operator de date cu caracter personal.

Ce date cu caracter personal prelucram?

In vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare definite mai jos, prelucram atat datele cu caracter personal furnizate direct de catre client in momentul transmiterii solicitarii acestuia in vederea incheierii contractului de inchiriere, cat si alte date personale, care ne-au fost furnizate in mod voluntar de catre client sau pe care le detinem deja in cadrul unei relatii de afaceri existente. Prelucram, de asemenea, date obtinute de la terti (cum ar fi, de exemplu, autoritati publice sau servicii de punere la dispozitie a unor informatii specializate), precum si date pe care le generam singuri pe baza prelucrarii acestora.

Aceste date pot fi incadrate de principiu in urmatoarele categorii:

 • Date de identificare: nume, prenume, CNP, seria si numarul actului de identitate, data si locul nasterii, cetatenia, nationalitate, numarul permisului de conducere, categoria si data eliberarii, vechimea detinerii permisului de conducere, cod card acces etc.
 • Date de contact: adresa de domiciliu/de corespondenta, adresa de e-mail, numar de telefon fix, numar de telefon mobil etc.
 • Date contractuale aferente produselor si serviciilor
 • Date bancare: numar de cont (IBAN, numar de card
 • Date de utilizare a autovehiculului: coordonatele GPS ale autovehiculului inchiriat, date de utilizare a serviciului infotainment

In anumite situatii, in vederea indeplinirii scopurilor de prelucrare rezultate dintr-o solicitare a clientului, pe langa datele sale personale, datele personale pe care le prelucram pot apartine si urmatoarelor categorii de persoane vizate: mandatari si/ sau reprezentanti legali sau conventionali ai clientului, persoane de contact ale clientului, imputerniciti sau utilizatori ai clientului, platitori pentru serviciile utilizate de clienti. Datele personale ale acestora sunt preluate din documentatia de inittiere si/ sau executare a relatiei contractuale cu clientul, Porsche Mobility neavand posibilitatea practica de a asigura o informare directa a acestor persoane privind prelucrarea datelor lor personale. In acest caz, este responsabilitatea clientului de a informa respectivele persoane vizate cu privire prelucrarea si scopul prelucrarii datelor lor personale, in relatia cu el.

Va rugam sa nu ne puneti la dispozitie in cadrul documentelor transmise categorii de date cu caracter special, cum ar fi, de exemplu, date cu privire la apartenenta sindicala, date privind opiniile dumneavoastra politice sau convingerile religioase, date cu privire la starea de sanatate etc.

De ce prelucram datele dumneavoastra si ce temeiuri juridice avem?

Pentru executarea unui contract sau pentru realizarea demersurilor precontractuale

Cum ar fi, de exemplu: furnizarea de produse de mobilitate, incheierea, executarea, modificarea si incetarea unui contract de inchiriere auto.

In acest caz, prelucrarea are temei legal executarea contractului la care dumneavoastra sunteti parte si /sau demersurile necesare in vederea incheierii contractului respectiv, la cererea dumneavoastra.

Pentru indeplinirea obligatiilor legale

Avem obligatia legala de a prelucra si stoca datele dumneavoastra conform cerintelor de cunoastere a clientelei prin aplicarea tuturor masurilor de identificare si verificare a identitatii clientului, precum si a calitatii clientului de beneficiar real si/sau de persoana expusa public. Avem, de asemenea, obligatia legala de pastrare a documentatiei specifice de cunoastere a clientelei conform legislatiei privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului.

In acest sens, efectuam inclusiv o prelucrare automata a anumitor Date Personale, prin crearea unui profil de risc in acest sens. Scorul obtinut ca urmare a activitatii de profilare este unul din elementele avute in considerare in fundamentarea deciziei de intrare in relatie contractuala cu dumneavoastra si a stabilirii categoriei de masuri de cunoasterea clientelei aplicabile, fara a fi insa un criteriu exclusiv de respingere a solicitarii dumneavoastra. In acest scop, vom folosi atat informatii obtinute direct de la dumneavoastra, cat si informatii obtinute independent din surse terte (cum ar fi, de exemplu, autoritati publice sau servicii de punere la dispozitie a unor informatii specializate). Temeiul juridic al acestor operatiuni de prelucrare este interesul nostru legitim, in vederea indeplinirii obligatiilor legale de aplicare a masurilor de cunoastere a clientelei si prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului, precum si in vederea protejarii reputatiei si a pastrarii increderii tuturor participantilor implicati in serviciile oferite de Companie.

In acelasi timp, tot pentru indeplinirea obligatiilor noatre legale de documentare si pastrare, datele dumneavoastra sunt prelucrate si: in scopuri de gestiune financiar-contabila, conform legislației fiscale; in scopuri de audit intern, audit extern sau audit financiar; in scopuri de raportare catre institutiile si autoritatile statului, conform legislatiei speciale aplicabile, inclusiv pentru indeplinirea activitatilor aferente controalelor autoritatilor (ex. ANAF, ANPC, ANSPDCP, etc.) conform reglementarilor in vigoare si/ sau raspuns la solicitarile venite din partea autoritatilor, in scopuri de asigurare a continuitatii afacerii, a masurilor de securitate a datelor in sisteme (inclusiv stocare bazelor de date si a bazelor de back-up) precum si pentru pastrarea, depozitarea si arhivarea documentelor, precum si a securitatii fizice in incintele noastre, prin camerele video amplasate in sediul nostru pentru a asigura monitorizarea, securitatea si paza persoanelor, spatiilor si bunurilor conform cerintelor Legii 333/2003.

Pentru evaluarea bonitatii entitatii cu care se incheie contractul de colaborare pentru programul sharetoo

Pentru analiza solicitarii entitatii dumneavoastra privind colaborarea in cadrul programului sharetoo, necesara in vederea acordarii accesului la produsele si/ sau serviciile solicitate, va prelucram datele personale inclusiv prin activitati de creare de profiluri. In acest sens, efectuam o prelucrare automata a anumitor date personale ale dumneavoastra, prin crearea unui profil de risc, necesar, dupa caz, in scopul evaluarii capacitatii financiare si a comportamentului de plata Scorul obtinut ca urmare a activitatii de creare de profiluri este unul dintre elementele luate in considerare in fundamentarea deciziei noastre de acordare a serviciilor, fara a constitui insa un criteriu exclusiv de respingere a cererii dumneavoastra.

In acest caz, prelucrarea are la baza interesul nostru legitim de a minimiza riscul de credit prin acceptarea unor clienti solvabili.

In scopuri de raportare catre grupul din care facem parte ("Grupul")

In baza interesului nostru legitim de a respecta cerintele de raportare impuse de Grup, prelucram datele dumneavoastra pentru intocmirea si furnizarea de rapoarte catre Grupul din care facem parte, in Romania si in Austria, in scopuri administrative, de consolidare a raportarilor contabile, de gestionare a expunerilor si de monitorizare a riscurilor la nivel de Grup.

In vederea indeplinirii intereselor noastre legitime

Daca este necesar, prelucram datele dumneavoastra personale in vederea colectarii debitelor si recuperării creanțelor, precum și în vederea exercitării sau apărării oricăror drepturi și interese legale ale Porsche Mobility. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este interesul nostru legitim de a ne valorifica drepturile pe care le avem rezultate din relatiile contractuale cu clientii nostri.

Daca este necesar, prelucram informatiile privind coordonatele GPS ale autovehiculelor pe care le inchiriati de la noi pentru a va oferi suport in localizarea cu exactitate a vehiculului dorit, precum si pentru recuperarea acestora in cadrul exercitarii sau apararii drepturilor si intereselor legale ale Porsche Mobility cu privire la activele sale. Temeiul juridic pentru aceste operațiuni de prelucrare este interesul nostru legitim de a ne valorifica drepturile pe care le avem rezultate din relatiile contractuale cu clientii nostri.

De asemenea, prelucram datele dumneavoastra personale si pentru imbunatatirea produselor si serviciilor furnizate si pentru adaptarea continua a acestora la nevoile clientelei sau la cerintele de reglementare, prin optimizarea fluxurilor si a reglementarilor interne, analiza statistica si segmentarea clientilor, proiectarea, dezvoltarea, testarea si utilizarea sistemelor IT. Temeiul juridic pentru aceste operatiuni de prelucrare este interesul nostru legitim in contextul desfasurarii obiectului de activitate.

In scopuri de marketing

Daca doriti sa participati la programele noastre de loializare pentru clientii activi, la diverse concursuri si tombole, la studii de satisfactie privind serviciile contractate, sa primiti pe e-mail buletine informative (de tip newsletter) sau diverse materiale promotionale prin posta, avem nevoie de consimtamantul dumneavoastra expres pentru a va putea prelucra datele cu acest scop.

In cazul in care ni l-ati acordat, sunteti indreptatit sa va retrageti acest consimtamantul oricand, pentru una sau pentru toate operatiunile de prelucrare prezentate de mai sus, fara a indica vreun motiv, printr-o cerere scrisa, astfel: (i) prin e-mail la adresa: protectiadatelor@porschebank.ro sau (ii) prin posta/curier la urmatoarea adresa: Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea Porsche Bank, cod postal 077190, Voluntari, sau (iii) direct prin depunere la sediul Porsche Mobility, la receptie, la adresa Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea Porsche Bank, cod postal 077190, Voluntari.

In anumite cazuri concrete, cu stricta respectare a drepturilor si libertatilor persoanelor, si doar in situatia in care nu v-ati opus in mod expres unei prelucrari cu acest scop, va putem transmite comunicari comerciale si in temeiul interesului nostru legitim de a promova produse si servicii similare celor pe care le detineti deja la noi sau pentru evaluarea calitatii serviciilor oferite de tertii imputerniciti ce actioneaza in relatia cu dumneavoastra, in numele si pe seama noastra.

De asemenea, in cazul furnizarii serviicilor la distanta, inregistram comunicarile prin canale digitale (ex. formulare web, email, cont Sharetoo) si apelurile si convorbirile telefonice realizate prin intermediul Call Center-ului Companiei, in scopul eficientizarii si imbunatatirii serviciilor acordate, precum si al executarii in conditii optime a contractelor, respectiv al realizarii tranzactiilor telefonice si online. Temeiul juridic pentru aceste operatiuni de prelucrare este consimtamantul dumneavoastra.

Caror destinatari sau categorii de destinatari transmitem datele dumneavoastra?

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare enumerate, datele dumneavoastra sunt transmise urmatorilor destinatari:

 • catre partenerul Porsche Mobility (e.g. angajatorul Utilizatorului, tertul platitor, detinatorul parcarii Share too, etc) in vederea decontarii contravalorii chiriilor aferente folosinte in scop de business
 • • catre furnizorii de servicii (ex. furnizorul de tehnologie INVERS GmbH Germania, societati de arhivare–stocare documente fizice, societati de prelucrare electronica de date pentru trimitere de instiintari de plata in format electronic, cabinete de avocatura si firme de curierat, servicii tehnice de facilitare a platilor, etc.) utilizati de Locator, inclusiv companii din Grup din Romania si Austria, care actioneaza in calitate de persoane imputernicite ale Locatorului si strict in baza instructiunilor documentate primite de la Locator. Lista cu furnizorii Locatorului este disponibila pe website-ul www.porschebank.ro, in cadrul sectiunii Protectia datelor. Lista se actualizeaza periodic, ori de cate ori intervin modificari in colaborarea Locatorului cu furnizorii sai.

Lista furnizorilor nostri

Daca este cazul, datele dumneavoastra pot fi transmise si catre urmatorii destinatari/ categorii de destinatari, pentru indeplinirea obligatiilor noastre legale, pentru realizarea intereselor legitime privind recuperarea creantelor sau exercitarea si apararea drepturilor si intereselor noastre, sau daca avem consimtamantul dumneavoastra, dupa cum urmeaza:

 • Terțe părți- operatori asociati (ex. agentii de colectare debite / recuperare a creantelor, avocati, evaluatori autorizati, consultanti, notari publici, executori judecatoresti, etc) si autorități (cum ar fi poliție, parchet, instanțele judecătorești etc.) - De ce:In caz de nevoie, in vederea exercitării și apărării oricăror drepturi și interese legale ale Porsche Mobility.
 • Alte terțe părți- institutii si autoritati publice si private din Romania (ex. Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului, etc.) si din strainatate (ex. Comisia Europeana, autoritati fiscale) - De ce:: In vederea indeplinirii obligatiilor legale ale companiilor Porsche Finance Group,
 • Grup, in Romania si Austria - De ce:Obligatii de raportare si audit intern.
 • Entitatile din Porsche Finance Group Romania - De ce:(1) Pentru partajarea unei baze de date comune de clienti, avand ca efect eficientizarea proceselor operationale si imbunatatirea experientei pentru clienti prin solutionarea mai rapida, unitara a solicitarilor), in baza interesului legitim al acestora. Fiecare entitate va accesa si prelucra datele respective doar in baza unei relatii contractuale directe cu dumneavoastra si doar pentru scopurile proprii de prelucrare; (2) In vederea contactarii pentru scopuri de marketing similare, in baza consimtamantului dumneavoastra, in situatia in care acest consimtamant este acordat.
 • Toate transferurile de date menționate mai sus se realizează cu respectarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în special principiul minimizării datelor personale - transmitem către terțele părți doar datele personale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor menționate.
 • • In general, in cadrul activitatilor de prelucrare detaliate mai sus, Datele personale sunt transferate catre entitati din Uniunea Europeana. Totusi, in situatia in care activitatea de prelucrare necesita transferul datelor catre un tert sau organizatie internationala din afara UE, aplicam garantii adecvate conform cerintelor art. 44-49 din GDPR.

Pe ce perioada stocam datele dumneavoastra?

Pastram datele dumneavoastra, incusiv informatiile privind coordonatele GPS, doar pe durata si in masura in care este necesar pentru realizarea scopurilor mentionate mai sus sau daca exista o obligatie legala in acest sens. Pentru prelucrarile de date care necesita consimtamantul dumneavoastra, datele vor fi prelucrate si pastrate pana la data retragerii consimtamantului.

In cazul in care ati depus o solicitare pentru incheierea unui contract de inchiriere, dar din diverse motive contractul solicitat nu s-a incheiat, datele dumneavoastra vor fi sterse din bazele noastre de date dupa o perioada de 30 de zile de la data inregistrarii rezolutiei finale privind cererea respectiva.

Daca am incheiat un contract cu dumneavoastra, atunci vom respecta obligatiile legale de pastrare a datelor si documentatiei relevante, dupa cum urmeaza:

 1. pentru indeplinirea obligatiilor legale de documentare si de pastrare conform legislatiei pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, vom pastra datele pentru o perioada de 5 (cinci) ani de la incetarea relatiilor contractuale cu dumneaoastra.
 2. datele personale ale clientilor nostri care se regăsesc în orice documente justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhivele Porsche Mobility timp de 10 ani de la data închiderii exercițiului financiar în care au fost întocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii Contabilității.
 3. in cadrul apararii si exercitarii drepturilor si intereselor noastre legale, datele dumneavoastra necesare realizarii acestui scop vor fi pastrate conform termenelor generale de prescriptie.

Dupa expirarea termenelor de mai sus, datele personale se sterg si/sau se distrug definitiv din evidentele/bazele de date ale Porsche Mobility.

Drepturile dumneavoastra

Aveti urmatoarele drepturi in legatura cu protectia datelor dumneavoastra:

 • Dreptul la informare: dreptul dumneavoastra de a primi informatii privind operatiunile de prelucrare efectuate de catre noi asupra datelor dumneavoastra. Respectarea acestui drept se realizeaza prin prezenta informare;
 • Dreptul de acces: dreptul dumneavoastra de a obtine din partea noastra o confirmare daca prelucram sau nu date cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la furnizarea de informatii specifice privind prelucrarea lor;
 • Dreptul la rectificare: dreptul dumneavoastra de a obtine de la noi, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care va privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete;
 • Dreptul la stergerea datelor: dreptul dumneavoastra de a obtine, fara intarzieri nejustificate, stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in masura in care sunt indeplinite urmatoarele conditii prevazute de GDPR: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de catre noi; (ii) va retrageti consimtamantul acordat pentru prelucrarile de date bazate pe consimtamant; (iii) va opuneti prelucrarilor de date personale efectuate de noi. Va puteti opune doar prelucrarilor care au ca temei legal realizarea intereselor noastre legitime, pentru care noi nu avem interese si motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea; (iv) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal de catre noi; (v) datele dumneavoastra trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care ne revine;
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarilor: dreptul dumneavoastra de a obtine restrictionarea prelucrarilor ulterioare in oricare din urmatoarele situatii prevazute de GDPR: (i) contestati exactitatea datelor pe care noi le prelucram. Prelucrarea va fi restrictionata pentru o perioada care ne va permite sa verificam exactitatea datelor contestate; (ii) Prelucrarea datelor de catre noi este ilegala, iar dumneavoastra nu doriti stergerea datelor, ci doar solicitati restrictionarea utilizarii lor de catre noi; (iii) noi nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra, dar le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; (iv) va opuneti prelucrarii. In aceasta situatie, prelucrarea va fi restrictionata pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile noastre legitime prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra. In cazul in care ati obtinut restrictionarea prelucrarii, veti fi informat ulterior de catre noi inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul dumneavoastra de a primi de la noi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat direct, intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si de a transmite aceste date altui operator, cand mijloacele tehnice permit acest lucru. Puteti exercita acest drept doar atunci cand prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra sau cand prelucrarea se efectueaza prin mijloace automate.
 • Dreptul la opozitie: dreptul dumneavoastra de a va opune, din motive legate de situatia particulara in care va aflati, prelucrarii efectuate de noi avand ca temei juridic realizarea intereselor noastre legitime.
  Daca va veti opune unor astfel de prelucrari, noi nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care vom putea demonstra ca avem motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept al nostru in instanta.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automata care utilizeaza datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale ale dumneavoastra, cum ar fi comportamentul de plata, situatia financiara, comportamentul in trafic etc.), care produce efecte juridice care va privesc sau care va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

Pentru a da curs solicitarilor de mai sus, vom putea cere informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea dumneavoastra. Dupa identificarea dumneavoastra, va vom furniza un raspuns la solicitarea transmisa in vederea exercitarii drepturilor de mai sus, in termen de cel mult o luna de la data primirii cererii.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteti trimite o cerere scrisa (i) prin e-mail la adresa: protectiadatelor@porschebank.ro, sau (ii) prin posta/curier la urmatoarea adresa: Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea Porsche Bank, cod postal 077190, Voluntari, sau (iii) direct prin depunere la sediul companiilor Porsche Finance Group, la receptie, la adresa Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea Porsche Bank, cod postal 077190, Voluntari.

De asemenea, aveti dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa Bld. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Nu in ultimul rand, pentru orice intrebari privind informatiile cuprinse in prezenta Informare, va puteti adresa Responsabilului cu Protectia Datelor desemnat de noi, la adresa de e-mail: protectiadatelor@porschebank.ro.

Protectia datelor pe pagina noastra web

Protejarea intereselor dumneavoastra private in timpul utilizarii paginii noastre web reprezinta pentru noi un aspect extrem de important. De aceea, va informam, in continuare, in detaliu, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul acestui mijloc de interactiune. Responsabila pentru protectia datelor cu privire la aceasta pagina web este compania Porsche Mobility SRL.

Atunci cand prelucram date cu caracter personal, respectam cu strictete prevederile legale in vigoare privind protectia datelor. Ne rezervam dreptul de a utiliza date personale si date anonimizate, care fac obiectul drepturilor persoanelor vizate, in limitele premise de legislatia in vigoare, dupa cum este detaliat mai jos.

Prezenta informare privind protectia datelor se aplica doar pentru pagina web www.sharetoo.ro, insa nu si pentru pagini controlate sau operate de terti. Va rugam sa verificati politicile si informarile privind protectia datelor aferente paginilor web controlate sau operate de catre terti, deoarece acestea nu se afla sub controlul nostru si nu ne asumam raspunderea pentru continutul si pentru masurile lor privind protectia datelor.

Securitatea datelor

Pentru protectia datelor dumneavoastra pe pagina noastra web, am luat masuri tehnice si organizatorice pentru a le proteja in special impotriva pierderii, manipularii sau accesului neautorizat. Masurile adoptate sunt verificate in mod regulat si sunt adaptate constant la stadiul tehnicii actuale.

In caz de incalcare a securitatii datelor dumneavoastra, va vom notifica imediat, preferabil in termend de 72 de ore, in cazul in care incalcarea de securitate se dovedeste a expune drepturile si libertatile dumneavoastra la un nivel ridicat de risc.

In situatia in care detineti o parola care sa va permita accesul in aplicatiile noastre, sunteti responsabil pentru pastrarea securitatii si confidentialitatii acestei parole.

Utilizarea de catre minori - A se avea in vedere faptul ca toate instrumentele de procesare date pot fi utilizate exclusiv de catre persoane cu varsta de peste 14 ani. Utilizarea sistemelor si instrumentelor de procesare date personale de catre utilizatori sub aceasta varsta este interzisa fara consimtamantul parintelui sau tutorelui legal. In cazul in care astfel de procesari de date au loc, vom opri accesul si procesarea lor imediat ce luam la cunostinta de o astfel de situatie.

Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele furnizate de dumneavoastra

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale in vigoare privind protectia datelor. In cazul in care corespondati cu noi sau completati un formular cu date personale prin intermediul paginii noastre web, va rugam sa aveti in vedere faptul ca datele mentionate de dumneavoastra in formularul respectiv vor fi prelucrate in scopurile descrise in continuare sau in scopul procesarii unei solicitari de contact, pentru incheierea si executarea unui contract, respectiv pentru efectuarea demersurilor precontractuale la solicitarea dumneavoastra.

In cazul in care, la utilizarea unui serviciu oferit, vi se solicita introducerea datelor dumneavoastra personale, este exclusa corelarea datelor dumneavoastra personale cu datele din protocolul de accesari, prin intermediul adresei IP (colectata oricum in forma anonimizata), in scopul realizarii unui profil de utilizator cu date personale.

Datele colectate de noi

Daca vizitati pagina noastra web, datele sunt inregistrate automat cu ajutorul Cookie-urilor. Pentru mai multe informatii privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastra web, consultati Politica de Cookie.

Parteneri

Porsche Mobility SRL nu efectueaza toate prelucrarile datelor cu caracter personal prin aceasta pagina web in regim propriu, ci beneficiaza de sprijin de la parteneri specializati, si anume Action Global Communications cu sediul in Str. Constantinescu Alexandru, 35, Bucuresti-Sector 1, care actioneaza pe baza comenzilor primite de la noi.

Partenerii nostri sunt atent selectati si asigura, prin masuri tehnice si organizatorice adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastra conform prevederilor legale in vigoare privind protectia datelor si asigurarea respectarii drepturilor dumneavoastra. Partenerilor le este interzis sa utilizeze datele cu caracter personal la care au acces in baza imputernicirilor primite de la noi pentru scopuri proprii sau comerciale sau sa le transmita tertilor.

In ce cazuri va putem colecta datele prin pagina noastra web?

Solicitare generala

Indiferent ca sunteti sau nu clientul nostru, ne puteti adresa o solicitare prin pagina noastra web, prin introducerea datelor dumneavoastra de contact in formularul Solicita detalii. Vom prelucra datele dumneavoastra in scopul solutionarii solicitarii dumneavoastra si pentru a va contacta in acest sens.

Scop: executarea contractului sau efectuarea demersurilor in vederea incheierii unui contract, in baza solicitarii dumneavoastra.

Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar.

Va rugam sa nu ne puneti la dispozitie, in cadrul documentelor transmise sau incarcate, categorii de date cu caracter special, cum ar fi, de exemplu, date cu privire la apartenenta sindicala sau date cu privire la starea de sanatate.

Rezerva masina de inlocuire

Indiferent ca sunteti sau nu clientul nostru, ne puteti adresa o solicitare de rezervare a unei masini de inlocurie prin pagina noastra web, prin introducerea datelor dumneavoastra de contact in formularul Rezerva masina de inlocuire. Vom prelucra datele dumneavoastra in scopul solutionarii solicitarii dumneavoastra si pentru a va contacta in acest sens.

Scop: executarea contractului sau efectuarea demersurilor in vederea incheierii unui contract, in baza solicitarii dumneavoastra.

Consimtamant pentru procesare pe pagina web: este necesar.

Va rugam sa nu ne puneti la dispozitie, in cadrul documentelor transmise sau incarcate, categorii de date cu caracter special, cum ar fi, de exemplu, date cu privire la apartenenta sindicala sau date cu privire la starea de sanatate.

Cat timp stocam datele dumneavoastra pe pagina noastra web?

Nu stocam datele dumneavoastra pe pagina noastra web.

Drepturile dumneavoastra privind protectia datelor personale

In calitate de persoana vizata conform prevederilor GDPR, drepturile privind protectia datelor personale descrise la sectiunea Drepturile dumneavoastra de mai sus se aplica integral, inclusiv pentru datele personale colectate si procesate prin intermediul paginilor web.

Actualizari ale politicii de protectia datelor

Versiune 03/ Martie 2021

Aceasta politica de protectia datelor a fost actualizata ultima data in martie 2021.

Operatorul de date si Responsabilul cu Protectia Datelor

Operatorul de date

Porsche Mobility SRL,
Bulevardul Pipera nr. 2, cladirea "Porsche Bank"
077190, Voluntari, Ilfov

Responsabil cu Protectia Datelor

Dna. Mihaela Ionel
protectiadatelor@porschebank.ro


SUS